top of page

Chính sách hoàn phí

Hoàn trả ở đây đề cập đến học phí. Các khoản phí ngân hàng phát sinh của việc thanh toán nước ngoài sẽ có trên tài khoản của sinh viên.

  • Khóa học 1 kèm 1:

 

  1. Nếu học viên đã trả toàn bộ học phí nhưng quyết định THÔI HỌC, học phí KHÔNG được hoàn trả. 

  2. Nếu học viên đã đóng học phí đầy đủ nhưng quyết định nghỉ phép, anh ấy / cô ấy phải thông báo hoãn khóa học 48 giờ TRƯỚC KHI quay lại lớp học. 

  3. Nếu học viên đã đóng học phí đầy đủ nhưng quyết định nghỉ phép, chúng tôi không chấp nhận đơn xin hoãn nếu anh ấy / cô ấy thông báo hoãn lớp học trong vòng 48 giờ trước khi lớp học bắt đầu. 

  • Khóa học nhóm: 

 

  1. Nếu học viên đã trả toàn bộ học phí nhưng quyết định nghỉ việc, học phí KHÔNG được hoàn trả. 

  2. Để bảo vệ quyền của các sinh viên khác, đơn xin hoãn lại KHÔNG được chấp nhận.

bottom of page